ติดต่อ

ฝ่ายการพยาบาล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 5 โซน A
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 0 2502 2345 ต่อ 3510,3511