วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์พยาบาลระดับมหาวิทยาลัย แห่งปัญญา ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

จัดระบบบริการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนางานบริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อพัฒนาสู่สังคม

ยุทธศาสตร์ (Strategy)
 1. สร้างสุขภาวะองค์กรพยาบาลเพื่อความมั่นคง (Smart Management)
 2. เสริมสร้างความเข็มแข็งในการร่วมมือกับเครือข่าย (Smart Network)
 3. เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรพยาบาลสู่โรงพยาบาลแห่งปัญญา (Smart Nurse For Smart Hospital)
 4. ส่งเสริมบริการตามอัตลักษณ์องค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม (Smart Heart and Smart Virtue)
กลยุทธ์ (Tactic)
 1. ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กรพยาบาล
 2. มุ่งเน้นความคุ้มค่าบริหารจัดการ
 3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารทางการพยาบาล
 4. กลไกการบริหารที่มีส่วนร่วม
 5. พัฒนาระบบ Inventory
 6. พัฒนาระบบการสรรหาและธำรงรักษาบุคลากร
 7. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ถูกต้อง เชื่อถือได้ และพร้อมใช้งาน ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าถึง
 8. สร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการทำงาน
 9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ความร่วมมือกับเครือข่าย
 10. ภาคีเครือข่ายในการเรียนรู้ทั้งด้านบริการและวิชาการ
 11. ระบบเอกสารคุณภาพ
 12. พัฒนาระบบสนับสนุน เพื่อพัฒนาบุคลากร
 13. พัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐาน TQA
 14. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานงานวิจัย/นวัตกรรม
 15. พัฒนาระบบการบริการแบบองค์รวมและสร้างบริการเชิงรุก
 16. การปฏิบัติงานที่ไร้รอยต่อ ระหว่างหน่วยงานและสหวิชาชีพ
 17. การพัฒนาระบบการพยาบาลรายโรค
 18. พัฒนาระบบนิเทศทางคลินิก
 19. ส่งเสริมการสร้างนวตกรรม/CQI/R2R
 20. การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการแก่บุคลากร
 21. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการทำวิจัยและสร้างนวตกรรม
 22. จัดระบบบริการการพยาบาลบูรณาการตามหลักศาสนา
 23. สร้างระบบบริการสุขภาพตามหลักศาสนา/ความเชื่อ
 24. พัฒนาระบบและกลไกในการบริการตามอัตตลักษณ์องค์กร
 25. ส่งเสริมบุคลากรให้มีพฤติกรรมตามอัตตลักษณ์องค์กรและจริยธรรมวิชาชีพ